1. حرفه پلاس
  2. مدیر منابع انسانی

مدیر منابع انسانی

جواد فقیهی پور جواد فقیهی پور
دوره رفتار سازمانی
حسین شیرازی حسین شیرازی
تروما سازمانی
حسین شیرازی حسین شیرازی
کارکنان نامرئی
وحید قربانی وحید قربانی
بایوریتمولوژی
عبدالرضا حافظی عبدالرضا حافظی
مدیریت استعداد