1. حرفه پلاس
  2. فروشنده

فروشنده

نیما  کیمیایی نیما کیمیایی
دوره زبان بدن
محمدرضا انصاری محمدرضا انصاری
تکنیک های فروش