1. حرفه پلاس
  2. بازرگانی

بازرگانی

بهمن متولی بهمن متولی
خرید خارجی
رضا فرضی پور رضا فرضی پور
زنجیره تامین
امیرعباس تهانی نژاد امیرعباس تهانی نژاد
لجستیک و حمل و نقل بین الملل
امیرعباس تهانی نژاد امیرعباس تهانی نژاد
نقش لجستیک در تجارت بین الملل