1. حرفه پلاس
  2. مدیر عامل

مدیر عامل

مدیر عامل
استاد صدقیانی فر استاد صدقیانی فر
برنامه ریزی استراتژیک
حسین گایینی حسین گایینی
کوچینگ چیست؟
شهرام خلیل نژاد شهرام خلیل نژاد
استراتژی در استارتاپ
انتخاب نشده انتخاب نشده
حقوق کار
وحید قربانی وحید قربانی
ماهیت رهبری