استراتژی رقابتی

استراتژی رقابتی
 • استراتژی رقابتی-قسمت سوم
 • استراتژی رقابتی-قسمت دوم
 • استراتژی رقابتی - قسمت اول

رایگان

سرفصل های نوشتار

حرف اول در این آموزش

استراتژی های رقابتی، استراتژی هایی در سطح کسب و کارند. استراتژی های کسب و کار میتوانند در یک صنعت خاص برای ما مزیتی را ایجاد کنند. استراتژی کسب و کار میتواند مزیت باشد که نشان بدهد سازمان چگونه باید در یک صنعت خاص رقابت کند. استراتژی رقابتی موقعیت قابل دفاعی را در یک صنعت ایجاد میکند به نحوی که سازمان میتواند بر رقبای خودش غلبه کند.

تصویر استراتژی رقابتی

انواع سطوح استراتژی

استراتژی های سطح سازمان: استراتژی های هدایتی، پرتفوی و استراتژی های سرپرستی هستند.

استراتژی های سطح کسب و کار: استراتژی های توسعه، رقابتی و مشارکتی هستند.

استراتژی های وظیفه ای(فانکشنال استراتژی): در حوزه های فانکشنال هر سازمان مثل تولید، منابع انسانی، تکنولوژی، مالی بازاریابی و سایر استراتژی ها قرار میگیرند.

رقبا در حوزه استراتژی

رقبای بیرونی: یعنی تمام کسانی که که در یک صنعت خاص با ما هم مسیر هستند و در یک زنجیره ارزش مشترک با ما قرار میگیرند. مثلاً دارای محصولات،مشتریان و یا تامین کنندگان یکسان هستیم.

رقبای درونی:  آ) حوزه گذشته (گذشته ما، رقیب امروز ماست). ب) متوسط صنعت (میانگین عملکرد ما). ج) وضعیت ایده آل ( بهترین حالت قابل تصور) .

استراتژی های رقابتی عمومی پورتر

 • استراتژی رهبری در کاهش هزینه
 • استراتژی تمرکز
 • استراتژی تمایز محصول


بیشتر بخوانید: همسوسازی استراتژی

انواع نگرش به مفهوم رقابت

نگرش ایستا: یک نگرش نئوکلاسیک به رقابت است و رقابت را یک وضعیت واجد شرایط خاص تعریف میکند.

نگرش پویا: رقابت را یک فرآیند اکتشافی میدانیم، که منجر به ارتقای کارآمدی نظام اقتصادی یا وضعیت مالی شرکت از طریق معرفی روش های برتر پاسخگویی به نیازهاست.

3 مسئله حیاتی در حوزه رقابت

 1. عوامل تاثیرگذار بر مزیت رقابتی کدام است؟ 
 2. چرا برخی شرکت های موفق مزیت رقابتی خود را از دست میدهند؟
 3. چگونه شرکت ها میتوانند از حوزه رقابت فرار کنند و مزیت رقابتی خود را حفظ کنند؟

تحلیل استراتژی ها

باید تحلیل داخلی انجام شود. تحلیل داخلی منجر به شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت میشود. تحلیل داخلی اگر همراه با تحلیل محیط خارج باشد، اطلاعات لازم را برای انتخاب الگوی مناسب کسب و کار و استراتژی ها برای تحقق مزیت رقابتی تامین میکند.

4 بلوک سازنده استراتژی رقابتی

 • اثربخشی
 • پاسخگویی به مشتری
 • کیفیت معتبر
 • نوآوری

بخش های عملکرد شرکت

 • میزان سودآوری شرکت
 • میزان ارزش آفرینی برای مشتریان شرکت

ریشه های مزیت رقابتی

وقتی شرکت از مزیت رقابتی در برابر رقبا بهره مند میشود که سودآوری آن بیشتر از سودآوری متوسط همه شرکت های در صنعت خودش باشد. هنگامی شرکت از یک مزیت رقابتی پایدار، برخوردار میشود که بتواند سودآوری بالاتری از میانگین را در طول چند سال حفظ کند.

هدف اصلی استراتژی

هدف اصلی استراتژی آن است که مزیت رقابتی پایدار را تحقق ببخشد. که برای تحقق آن به سودآوری برتر و رشد سود نیاز است.

توانمندی های متمایز

مزیت رقابتی برمبنای توانمندی های متمایز قراردارد. توانمندی متمایز نقاط قوت مخصوص سازمانند که به سازمان ما امکان میدهد تا محصولاتی که رقبا ارائه کرده اند را از محصولات خودشان متمایز کند یا هزینه های کمتری را نسبت به رقبا بپردازد.

منابع توانمندی های متمایز

1. منابع کسب و کار: دارایی های سازمان و کسب وکار را منابع میگوییم. منابع شرکت به دو دسته تقسیم میشوند: آ) منابع ملموس ب) منابع ناملموس. منابع هنگامی ارزش ویژه ای دارند که شرکت را قانع کنند تا تقاضای بالایی برای محصولات خودش ایجاد کند یا هزینه های خودش را کاهش دهد. منابع ارزشمند اگر کمیاب باشند، شانس بیشتری برای تبدیل به مزیت رقابتی پایدار شدن را دارند. کمیاب بودن به این معنی است که رقبا یا این منبع را ندارند یا تبدیل شدن برایشان بسیار دشوار است.

2. قابلیت های کسب و کار: مهارت شرکت در هماهنگی منابع و استفاده بهره برانه از آن. به عبارتی هنر استفاده از منابع را میتوانیم بگوییم قابلیت. قابلیت ها هنگامی ارزشمند میشوند که شرکت را قادر کنند تا تقاضای بالایی برای محصولات خودش ایجاد کند یا هزینه های خودش را کاهش دهد.

سودآور بودن شرکت به سه عامل بستگی دارد

1. ارزشی که مشتریان برای محصولات شرکت قائل میشوند.
2. قیمتی که شرکت برای محصولات خودش میگذارد.
3. هزینه های ایجاد این محصولات چقدر است؟


بیشتر بخوانید: روش های افزایش اثربخشی برنامه های استراتژیک


تعریف مزیت رقابتی

تمرکز اصلی مزیت رقابتی، بر کسب برتری نسبت به رقبا در یک یا چند عامل مورد نظر مشتری است .

مولفه های ایجاد مزیت رقابتی

1. کارایی برتر: به معنی انجام درست کار است. یعنی به ازای مصرف هر واحد از منابع چقدر از اهداف محقق میشود. کارایی یکی از مولفه های بهره وری است. متداول ترین معیارکارایی در بسیاری از شرکت ها، بهره وری حوزه منابع انسانی است. کارایی ارتباط نزدیکی به خوش کاری دارد.

2. کیفیت: دو بعد دارد: آ) کیفیت به عنوان برتری ب) کیفیت به عنوان قابلیت اطمینان. وقتی مشتریان متوجه میشوند که خصوصیات محصول ما، مطلوبیت بالاتری نسبت به خصوصیات دیگران دارد بنابراین برای ما ارزش بیشتری قائل میشوند و برای ما مزیت رقابتی ایجاد میشود. قابلیت اطمینان ناشی از دو پارامتر دقت و صحت است. محصولی قابل اعتماد است که کاری که برایش طراحی شده است را به صورت یکنواخت انجام دهد، به ندرت خراب شود و اگر خراب شود، بتوان آن را تعمیر کرد. کیفیت بالای محصول از دو جهت بر مزیت رقابتی تاثیر میگذارد: 1. ارائه محصول با کیفیت بالاتر مطلوبیتی را که برای مشتری فراهم میکند، بیشتر میکند.2. از کارآمدی بیشتر و هزینه های واحد کمتر ایجاد میشود. یعنی هنگامی که یک محصول دارای کیفیت بالاتری باشد هم به شرکت امکان میدهد که محصول خودش را از محصول رقبا متمایز کند هم اگر قابلیت اطمینان را با آن مخلوط کنیم باعث میشود هزینه هایش کاهش پیدا کند. 

3. نوآوری: به ایجاد محصولات یا فرآیند های جدید اشاره میکند. نوآوری دو نوع اصلی دارد: آ) نو آوری در محصول( ایجاد محصولات جدید یا خصوصیات برتر نسبت به محصولات موجود). ب) نوآوری در فرآیند( ابداع فرآیندهای جدید برای تولید محصولات و اداره مشتریان).

4. پاسخگویی به نیاز مشتری: هر شرکتی برای اینکه پاسخگویی برتری به مشتریان داشته باشد باید نسبت به رقبا در زمینه شناسایی و ارضای نیازهای مشتریانش بهتر کار کند.

انواع نیازهای مشتریان:

آ) نیازهای اصلی

ب) خواسته مشتری

ج) توقع یا انتظارات شرکت های پیش رو به دنبال کشف نیازهای پنهان مشتریان هستند .

تئوری های مزیت رقابتی

1.تئوری های سازمان صنعتی

2. تئوری های منبع پایه

3.تئوری اقتصادی

عوامل دوام وضعیت رقابتی

1.موانع تقلیدمان چیست؟

2. قابلیت رقابت رقبا چقدر است؟

3. پویایی کلی محیط صنعتمان چقدر است؟

 تصویر موضوع استراتژی رقابتی

حرف آخر در این آموزش

کمیاب و نادر بودن، غیر قابل تقلید بودن و قابل استفاده برای سازمان از ویژگی های مزیت رقابتی پایدار هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.


بیشتر بخوانید: رویکردهای و استراتژی های شما در تجارت الکترونیک چیست؟


جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری

مطالب مرتبط