1. حرفه پلاس
  2. مدیر عامل

مدیر عامل

شهرام خلیل نژاد شهرام خلیل نژاد
استراتژی در استارتاپ
پویا یعقوبی راد پویا یعقوبی راد
حقوق کار