1. حرفه پلاس
  2. رهبری

رهبری

مهندس مجید  حسینی نژاد مهندس مجید حسینی نژاد
تهدید و فرصت در تحول فرهنگ کار