کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی

کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی
  • کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه اول)
  • کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه دوم)
  • کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه سوم)
  • کارگاه آموزشی بودجه عملیاتی (جلسه چهارم)
     

رایگان
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری