1. حرفه پلاس
  2. دوره MBA کد 235

دوره MBA کد 235

انتخاب نشده انتخاب نشده
اصول کنترل بودجه
انتخاب نشده انتخاب نشده
اقتصاد کاربردی
انتخاب نشده انتخاب نشده
اصول بازاریابی
انتخاب نشده انتخاب نشده
دیجیتال مارکتینگ
انتخاب نشده انتخاب نشده
رهبری و انگیزش
انتخاب نشده انتخاب نشده
طرح کسب و کار
انتخاب نشده انتخاب نشده
مدل کسب و کار