کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی

کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی
  • کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه اول)
  • کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه دوم-بخش اول)
  • کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه دوم-بخش دوم)
  • کارگاه آموزشی برنامه بازاریابی (جلسه سوم)

رایگان
       
جهت ثبت نظر و رأی باید وارد حساب کاربری خود شوید . ورود به حساب کاربری