راهنمای ورود به وبینار

راهنمای ورود به وبینار رایگان 

مهارت های دیجیتال مارکتینگ در ۱۴۰۰ 

با تدریس دکتر حمیدرضا عظیمی
یکشنبه ۱۰ اسفند
ساعت ۲۰