دوره مدیر اجرایی

فراگیری دوره مدیر اجرایی حرفه پلاس شمارا برای مقابله با اخرین مسائل در کسب و کار و اعمال جدیدترین تکنیک های مدیریت و رویارویی با چالشهای مداوم کسب و کار اماده می کند هدف این دوره ارتقاء مدیران حرفه ای و آینده نگر در کسب دانش و مهارت های مدیریت کسب و کار است تا بتوانند در تدوین جهت گیری های راهبردی و همچنین حل مسائل واقعی محیط کار موثر باشند

جهت مشاهده فیلم رایگان دوره مدیر اجرایی شماره خود را وارد کنید
شماره تماس