دوره توسعه فردی

از مهم ترین ویژگی های این دوره می توان به ارتقاء مهارت های ارتباطی،ارتقاء مهارت مذاکره و مدیریت تعارض،ارتقاء مهارت های انگیزش و رهبری،ارتقاء عزت نفس و مهارت های ارائه و سخنرانی اشاره کرد.

جهت مشاهده فیلم رایگان دوره توسعه فردی شماره خود را وارد کنید
شماره تماس