1. حرفه پلاس
  2. از کارشناس فروش به مدیر فروش تبدیل شو

از کارشناس فروش به مدیر فروش تبدیل شو