1. حرفه پلاس
  2. رزومه استاد جناب آقای اکبر عیدی

رزومه استاد جناب آقای اکبر عیدی

نام و نام خانوادگی

جناب آقای اکبر عیدی

مشاور و مدرس منابع انسانی

محتواها