1. حرفه پلاس
  2. رزومه استاد جناب آقای آرلن طهماسیان
رزومه استاد جناب آقای آرلن طهماسیان
نام و نام خانوادگی

جناب آقای آرلن طهماسیان

○سخنران
○مشاور
○آموزگار
در برندسازی و بازاریابی

دوره ها