1. حرفه پلاس
  2. رزومه استاد جناب آقای آرلن طهماسیان

رزومه استاد جناب آقای آرلن طهماسیان

نام و نام خانوادگی

جناب آقای آرلن طهماسیان

○سخنران
○مشاور
○آموزگار
در برندسازی و بازاریابی

محتواها