1. حرفه پلاس
  2. لیست آزمون های من

لیست آزمون های من

نام آزمون نمره جزئیات تاریخ #
سوالات سبک رهبری -6 % صحیح : 1
غلط : 4
نزده : 0
1400/04/26 06:41:59 آپلود پروژه کاربردی
سوالات سبک رهبری -6 % صحیح : 1
غلط : 4
نزده : 0
1400/04/23 05:41:38 آپلود پروژه کاربردی
سوالات سبک رهبری 100 % صحیح : 1
غلط : 0
نزده : 0
1400/04/23 05:34:47 آپلود پروژه کاربردی
تئوری های مدیریت و سازمان 0 صحیح : 0
غلط : 0
نزده : 4
1399/11/05 03:30:14 آپلود پروژه کاربردی
تئوری های مدیریت و سازمان 25 صحیح : 1
غلط : 3
نزده : 0
1399/11/05 10:23:35 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر اجرایی 40 صحیح : 2
غلط : 3
نزده : 0
1399/10/29 01:37:08 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 40 صحیح : 2
غلط : 2
نزده : 1
1399/10/29 01:36:31 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر اجرایی 0 صحیح : 0
غلط : 3
نزده : 2
1399/10/29 01:35:20 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 0 صحیح : 0
غلط : 4
نزده : 1
1399/10/29 01:35:04 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر اجرایی 40 صحیح : 2
غلط : 2
نزده : 1
1399/10/29 01:15:10 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر اجرایی 0 صحیح : 0
غلط : 3
نزده : 2
1399/10/29 01:08:26 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 40 صحیح : 2
غلط : 1
نزده : 2
1399/10/29 01:07:40 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 0 صحیح : 0
غلط : 0
نزده : 0
1399/10/29 12:48:03 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 0 صحیح : 2
غلط : 1
نزده : 2
1399/10/29 12:47:36 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 0 صحیح : 0
غلط : 0
نزده : 0
1399/10/29 12:43:53 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 0 صحیح : 0
غلط : 0
نزده : 0
1399/10/29 12:42:34 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 0 صحیح : 1
غلط : 3
نزده : 1
1399/10/29 12:36:53 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 0 صحیح : 0
غلط : 3
نزده : 2
1399/10/29 12:36:22 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 0 صحیح : 1
غلط : 2
نزده : 2
1399/10/29 12:21:06 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 0 صحیح : 2
غلط : 0
نزده : 3
1399/10/29 12:16:51 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 0 صحیح : 0
غلط : 0
نزده : 0
1399/10/29 12:12:06 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 0 صحیح : 0
غلط : 2
نزده : 3
1399/10/29 12:06:57 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 0 صحیح : 0
غلط : 0
نزده : 0
1399/10/29 12:05:01 آپلود پروژه کاربردی
آزمون دانشی دوره مدیر عامل 0 صحیح : 0
غلط : 0
نزده : 0
1399/10/29 11:59:16 آپلود پروژه کاربردی
آزمون برنامه ریزی نیروی انسانی و تجزیه و تحلیل مشاغل 100 % صحیح : 5
غلط : 0
نزده : 0
1399/10/20 11:23:52
سوالات گوش دادن فعال -11 % صحیح : 2
غلط : 11
نزده : 1
1399/09/29 09:07:50
آزمون دانشی دوره مدیر فروش 45 صحیح : 9
غلط : 11
نزده : 0
1399/08/19 11:35:54 آپلود پروژه کاربردی
آزمون درس مبانی سازمان 100 % صحیح : 5
غلط : 0
نزده : 0
1399/08/15 04:41:17
سوالات تکنیک های فروش 46 % صحیح : 3
غلط : 2
نزده : 0
1399/06/28 07:48:46
سوالات تکنیک های فروش 46 % صحیح : 3
غلط : 2
نزده : 0
1399/06/28 07:47:05